II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

Historia szkoły 

     Nasza szkoła powstała w 1992 roku dzięki staraniom władz samorządowych miasta  i gminy Swarzędz. Na początku otrzymała nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących, w jej skład wchodziły Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum ogólnokształcące dla Pracujących. Szkoła mieściła się w zabytkowym budynku przy placu Niezłomnych 1 w Swarzędzu. W ciągu następnych lat systematycznie się rozwijała, powstawały kolejne klasy licealne, a w 1996 roku utworzono Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik administracji. W związku z reformą administracji państwa od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym placówki został Powiat Poznański z siedzibą w Poznaniu (wcześniej było to Kuratorium Oświaty i Wychowania). W 2002 roku szkole nadano nową nazwę Zespół Szkół nr 2, w jej skład weszły: II Liceum Ogólnokształcące, II Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Policealne Studium Zawodowe.


     Wraz z rozwojem szkoły podstawowym problemem stała się niewystarczająca baza lokalowa: mała liczba sal lekcyjnych, bardzo wąskie korytarze, brak sali gimnastycznej. Budynek nie spełniał wymaganych warunków bezpieczeństwa.

 

 

 

      W lutym 2005 roku szkoła przeniosła się do całkowicie wyremontowanego budynku, przy ul. Podgórnej 12 w Swarzędzu, w którym wcześniej mieściła się szkoła zawodowa. Budynek szkoły został w 2004 roku poddany kapitalnemu remontowi. Każde piętro zostało wymalowane w innym kolorze, szkoła otrzymała nowe ławki, stoły i tablice ścienne. W roku 2006 był prowadzony poważny remont, który podniósł standard budynku i obniżył koszty jego eksploatacji. Do największych inwestycji, które prowadziło Starostwo Powiatowe, należą: termoizolacja i otynkowanie budynku, remont sali gimnastycznej i zamontowanie nawiewów czystego i zimnego powietrza, wymiana całej instalacji ciepłowniczej, rewitalizacja budynków gospodarczych na dziedzińcu szkolnym. W 2007 roku został zakończony projekt "mała zieleń" polegający na wykonaniu, uporządkowaniu i zagospodarowaniu bardzo dużego i zaniedbanego obszaru zielonego wokół szkoły. Powstały ławeczki, skwery, zasadzono krzewy, drzewa, zasiano trawę i otoczenie liceum od tego czasu prezentuje się bardzo estetycznie.


     Dyrektorem szkoły od początku jej funkcjonowania oraz inicjatorem jej powstania był pan Piotr Choryński. Pełnił tę funkcję przez 20 lat do 1 września 2012r., kiedy przeszedł na emeryturę. W kierowaniu placówką pomagała wicedyrektor Maria Zamelczyk, a od 2005 roku Wojciech Hoffmann. Szkoła zawdzięcza wieloletniemu dyrektorowi: ciągły rozwój, zaistnienie w środowisku lokalnym, dobry poziom nauczania, zbudowanie zintegrowanego zespołu nauczycielskiego, stworzenie klimatu szkoły i kapitalny remont związany z przejściem do nowego budynku szkolnego.


     W listopadzie 2010 roku II Liceum Ogólnokształcące i II Szkoła Policealna w Swarzędzu obchodziły najważniejszą uroczystość w swojej dotychczasowej historii. Było to nadanie imienia Tadeusza Staniewskiego, ufundowanie tablicy pamiątkowej i przekazanie sztandaru, który od tego czasu służy społeczności szkolnej we wszystkich najważniejszych wydarzeniach historyczno-patriotycznych i uroczystościach szkolnych.

 

 

     1 września 2012 roku nowym dyrektorem szkoły został pan Przemysław Wantuch, a funkcję wicedyrektora nadal pełni pan Wojciech Hoffmann.
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu jest  "młodą" szkołą. Nie posiada jeszcze wiekowej tradycji i bogatej historii, bo przecież istnieje dopiero dwadzieścia kilka lat. Tradycja i historia szkoły są budowane i tworzone każdego dnia przez nas - nauczycieli, uczniów i dyrekcję.

      W marcu 2014 roku pan Przemysław Wantuch zrezygnował z funkcji dyrektora szkoły i rozpoczął pracę w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Obowiązki dyrektora przejął pan Wojciech Hoffmann i pełnił tę funkcję przez okres sześciu miesięcy. Od 1 września 2014 roku po wygraniu konkursu funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu objął pan dr Tomasz Zandecki, a pan Wojciech Hoffmann pełni nadal funkcję wicedyrektora.

 

 

Opracował: Wojciech Hoffmann