II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Rada Rodziców

      W dniu 27 września 2017r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym posiedzenie Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Rodziców p. Tomasz Bieniara.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


Przewodniczący Rady Rodziców – p. Tomasz Bieniara


Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – p. Mikołaj Słupczyński


Sekretarz Rady Rodziców – p. Edyta Wrzosek


Skarbnik Rady Rodziców – p. Beata Przypis (sekretarz szkoły).

Rada Rodziców na swoim pierwszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała plan wychowawczy, program profilaktyczny  II  Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu oraz dodatkowe dni wolne zarządzone przez dyrektora szkoły. Zapoznała się także z planem pracy szkoły na rok 2017/2018 oraz z przedstawionymi przez Dyrektora planami rozbudowy budynku szkoły.

     Kolejne zebranie Rady Rodziców nastąpi 15  listopada 2017 po zebraniach śródokresowych wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III.